هفتة معرفی مشاغل، که هر ساله در هفتة اول اردیبهشت ماه در مدارس برگزار می گردد، فرصت مغتنمی است تا دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی بامشاغل گوناگون و لزوم آنها در جامعه آشنا شوند.
آشنایی با مشاغل مختلف این امکان را به دانش آموزان می دهد تا متناسب بااستعداد،توانایی،رغبت ،هوش وعلائق خود نسبت به انتخاب رشتة تحصیلی مناسب که منجر به انتخاب شغل مورد علاقة آنها می شود ، اقدام نمایند.به همین مناسبت هنرستان هنرهای زیبا دختران از دانش آموزان پایه نهم مدارس دعوت به بازدید از نمایشگاهی از آثار هنرجویان با همین عنوان کرد که خوشبختانه مورد استقبال مدارس قرار گرفت و این دانش آموزان با هنرستان و رشته های آن آشنا شدند.