شورای دانش اموزی به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسایل آموزشی ، پرورشی ، انضباطی ،ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش آموزان و اولیای مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خود باوری ومسئولیت پذیری و مشارکت جویی در آنان در سطح مدارس تشکیل میگردد. در همین راستا انتخابات شورای دانش آموزی هنرستان هنرهای زیبا دختران با مشارکت پرشور هنرجویان برگزار گردید و نفرات حائز رای های بیشتر به عنوان اعضاء شورای دانش آموزی در سال تحصیلی 98-97 معرفی شدند.