ازمؤثرترین شیوه های برقراری روابط انسانی در سازمان های آموزشی مانند مدرسه "مشارکت" است. مشارکت یعنی مجموعه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان (معلمان ، دانش آموزان و اولیاء) را در فرایند تصمیم گیری  از طریق تفویض اختیار در سطوح مختلف ، افزایش دهد و نوعی حس مالکیت و تعلق را در افرادی که به مدرسه مربوط هستند بوجود آورد.در این خصوص جلسه ای با حضور مدرسان و هنرآموزان محترم و کادر هنرستان در محل نگارخانه هنرستان  تشکیل و در خصوص همسویی برنامه ها و روش های کاری در چارچوب اهداف مصوب آموزش و پرورش و چگونگی افزایش اثربخشی روش‌های تدریس بحث و گفتگو شد. همچنین هنرآموزان در خصوص برنامه های پرورشی و شرکت هنرجویان در جشنواره ها و استفاده از منابع آموزشی و کمک آموزشی و ارائه راه کارهای مناسب برای ترغیب دانش آموزان به منظور انجام مطالعات به تبادل نظر پرداختند.