نمایش نوار ابزار

اهداف و وظایف

وظايف دانش آموزان:
دانش آموزان در دوران تحصيل موظفند موازين اسلامي و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خويش رعايت كنند كه اهم آنها به شرح زير است:
1-رعايت شعائر ديني
2-رعايت ادب و احترام نسبت به مدير، معاون، معلمان، مربيان و ديگر كاركنان مدرسه.
3-رعايت حسن رفتار و اخلاق و همكاري با ساير دانش آموزان.
4-سعي شايسته در تحصيل، رعايت مقررات آموزشي و تربيتي، انجام فرائض ديني و مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي مدرسه.
5-حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پايان ساعات مقرر.
6-حضور مرتب در مدرسه و كلاس درس در تمام مدتي كه مدرسه رسماً داير است.
7-رعايت بهداشت و نظافت فردي و همكاري با دانش آموزان ديگر و مسئولين مربوط در پاكيزه نگه داشتن فضاي مدرسه.
8-استفاده از لباس، كفش، جوراب ساده و مناسب و رعايت حجاب مناسب با شئون دانش آموزي.
9-خودداري از بكار بردن وسايل تجملي و آرايشي و پرهيز از همراه آوردن اشياء گرانبها و وسايل غير مرتبط با امور تحصيلي به مدرسه.
10-خودداري از خريد و فروش در مدرسه به غير از مواردي كه در آيين نامه شركت تعاوني دانش آموزي پيش بيني شده است.
11-مراقبت از وسايل شخصي و اهتمام در حفظ و نگداري اموال، تجهيزات و ساختمان مدرسه.(چنانچه دانش آموزي به وسايل و ساختمان مدرسه يا ساير دانش آموزان خسارت وارد آورد، بايد خسارت وارده توسط دانش آموز يا ولي وي جبران شود.)
12-ممنوع بودن همراه آوردن و استفاده از تلفن همراه توسط دانش آموزان به استناد نامه شماره 550/33588/561 تاريخ 25/6/88 سازمان آموزش و پرورش.