نمایش نوار ابزار

کادر هنرستان

مدیر:منیر الهیاری

معاون آموزشی و اجرایی: لیلا ترابی

امور فناوری و مربی پرورشی: شیرین کشاورزی