نمایش نوار ابزار

کادر هنرستان

مدیر:عاطفه السادات رنجبر

معاون آموزشی: لیلا ترابی

معاون فناوری: شیرین کشاورزی

معاون اجرایی: شکوفه ملک خطابی