نمایش نوار ابزار

کادر هنرستان

مدیر:زهرا سلیمی

معاون آموزشی: لیلا ترابی

معاون پرورشی: منیر الهیاری

معاون فناوری: شیرین کشاورزی

معاون اجرایی: شکوفه ملک خطابی

کادر آموزشی: فرشته علیدادی

سرپرست کارگاه های هنر : اکرم ملکشاهی