نمایش نوار ابزار

جلسه شورای اداری آموزشی در خصوص بخشنامه اموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس

جلسه شواری اداری-آموزشی هنرستان هنرهای زیبا دختران در خصوص تصمیم گیری و بررسی مفاد بخشنامه ارسالی از وزارتخانه آموزش و پرورش در تاریخ شنبه 99/2/27 در دفتر مدیریت هنرستان برگزار شد. در این جلسه در خصوص چگونگی بازگشایی هنرستان، حضور هنرآموزان، مدرسان و هنرجویان بحث و تبادل نظر انجام گرفت و نقاط ابهام این بخشنامه بصورت آنلاین با اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مطرح و رفع گردید.

دیدگاه ها