نمایش نوار ابزار

گندزدایی و ضدعفونی هنرستان هنرهای زیبا دختران

هنرستان هنرهای زیبا دختران امروز یکشنبه 99/2/28 توسط مواد گندزدای نانو (از موادی که بیمارستان های کرونایی با آن گندزدایی می شوند) ضدعفونی شد.

دیدگاه ها