نمایش نوار ابزار

درخشش بی سابقه هنرجویان در جشنواره نوجوان سالم

هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا دختران کرمانشاه با کسب سیزده رتبه برتر استانی در تاریخ برگزاری جشنواره نوجوان سالم که بخش پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارتخانه آموزش و پرورش آن را برگزار می کند، رکورد بی نظیری کسب نمودند. این هنرجویان با حمایت مدیر هنرستان خانم الهیاری و مسئول پرورشی خانم کشاورزی و آموزش هنرآموزان زحمتکش این مجموعه با این مهم دست یافتند.

دیدگاه ها