نمایش نوار ابزار

برگزاری مصاحبه ی تخصصی از متقاضیان تدریس در هنرستان هنرهای زیبای دختران

   فرآیند مصاحبه با پذیرفته شدگان اولیه  متقاضی تدریس در هنرستان هنرهای زیبای دختران انجام شد.در جریان این فرآیند 120 نفر برای تصدی مسئولیت هنرآموز در هنرستان فنی و حرفه ای هنرهای زیبای دختران پذیرفته شده اند که پس از انجام مصاحبه تخصصی(با هنرمندان مطرح و توانمند استان) و عمومی و طی سایر مراحل قانونی نفرات برگزیده به اداره ارشاد و مدیر هنرستان معرفی می شوند.

   برگزاری این مصاحبه ها برای شناسایی، جذب و تامین منابع انسانی کارآمد، متعهد و با انگیزه و برخوردار از صلاحیت های عمومی تخصصی و حرفه ای متناسب با رشته های مربوط بود.

دیدگاه ها