نمایش نوار ابزار

بازدید معاونین اداره ارشاد از هنرستان هنرهای زیبا دختران

در هفته اول مهر ماه معاونین اداره ارشاد اسلامی کرمانشاه جهت تبریک سال تحصیلی جدید و بررسی مشکلات و معضلات هنرجویان و کادر هنرستان در جلسه ای به بازدید و همفکری پرداختند و با کادر هنرستان در خصوص پروژه مهر به تبادل نظر پرداختند.معاون مالی و منابع انسانی محسن الفتی به همراه معاون فرهنگی مظفر تیموری،رئیس اداری مالی یوسف صادقی، رئیس خدمات پژمان خسروی پور و رئیس روابط عمومی حامد دمیاد در این جلسه حضور داشتند. بعد از این جلسه  بازدید از کارگاه ها در دستور کار قرار گرفت.

دیدگاه ها